Loei Travel
   Loei Trip
   Laos Trip
   Caravan
   Amazing Thailand
   Tour Asia
     ทัวร์จีน
     ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์
     ทัวร์บาหลี
     ทัวร์ฮ่องกง
     ทัวร์เกาหลี
     ปักกิ่ง....กำแพงเมืองจีน
     ญี่ปุ่น
     ทัวร์ลังกาวี
     หลวงพระบาง- 12ปันนา
     ทัวร์เวียตนามกลาง
     ฮานอย - ฮาลองเบย์
     สิบสองปันนา (เชียงรุ้ง)
     ทัวร์เขมร
   U.S.A. - CANADA
   Europe
   Newzealand-Australia
   Egypt - Arab
   พยากรณ์อากาศ
   อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
   ราคาน้ำมันปิโตรเลียม
   หนังสือพิมพ์ออนไลน์
   ทีวีออนไลน์
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 234
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,130,378
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
18 พฤศจิกายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
             
   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว   .  TAT  51/00536  .   ต่างประเทศ OUT  BOUND และในประเทศ   
  เราจำหน่ายตั๋วกรุ้ป และตั๋วเครื่องบินไป ตปท.ทั่วโลก 
 ท่านสามารถซื้อได้ที่เลยทราเวล  
 รับจัดคาราวานรถยนต์ คาราวานบิ๊กไบค์ ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ  กรุ้ปเหมาทัวร์ทุกประเภท  
  Tour in Asia
เวียตนามกลาง 4 วัน 3 คืน เว้- ดานัง- ฮอยอัน
[13 กุมภาพันธ์ 2551 11:49 น.]จำนวนผู้เข้าชม 11596 คน
เสน่ห์มิรู้ลืม......เวียดนามกลาง .
เยือนมรดกโลก...ล่องแม่น้ำหอม...ฟังเพลงจักรพรรดิ
มุกดาหาร – สะหวันเขต –  เว้ – ดานัง – ฮอยอัย
กินข้าววันเดียว 3 ประเทศ  :  เที่ยวเต็มๆ 4 วัน 3 คืน
 
วันแรก     มุกดาหาร - สะหวันนะเขต - ลาวบาว - ดองฮา - อุโมงค์ใต้ดินวินห์ม๊อค - เว้ . 
เช้า   คณะเจอกัน ณ จุดนัดหมาย  จ.มุกดาหาร ยืดเส้นยืดสายแล้ว  รับประทานอาหารเช้าในไทย (1)
นำท่านเดินทางสู่ด่าน จ.มุกดาหาร หลังทำพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านข้ามแม่น้ำโขงเดินทางสู่เมืองสะหวันนะเขตของประเทศลาว โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 9 ผ่านทางชายแดนลาว -เวียดนาม ชมวิวทิวทัศน์ 2 ข้างทางทั้งบ้านเรือน ทุ่งนา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวลาว
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง(2)ในสปป.ลาว  
บ่าย   จากนั้นนำท่านผ่านพิธีตรวจลงตรา ณ ด่านลาวบาว เข้าประเทศเวียดนาม ชมวิวทิวทัศน์ 2 ข้างทางที่เป็นภูเขา แม่น้ำไหลผ่านเป็นที่ขานนามว่า น้ำใส ภูเขาสวย ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเวียดนาม  จากนั้นเดินทางสู่  เมืองดองฮา  นำท่านชม อุโมงค์ใต้ดิน วินห์ม๊อค ซึ่งเป็นอุโมงค์ใต้ดินที่ในสมัยก่อน คนทั้งหมู่บ้านอาศัยอยู่เป็นเวลาหลายปี เพื่อหลบภัยจากการทิ้งระเบิดอย่างหนักของอเมริกาในสมัยสงครามเวียดนาม แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะพากันอพยพไปอยู่ส่วนอื่นๆ ของประเทศ แต่ก็มีชาวบ้านจำนวนกว่า 300 คน ที่ยังคงอาศัยอยู่ใน อุโมงค์คนรู แห่งนี้เป็นเวลากว่า 5 ปี  นับจากปี 2509 - 2514
จากนั้นผ่านชม เขตปลอดทหาร ตรงเกือบเส้นขนานที่ 17 ซึ่งใช้เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ ถูกกำหนดขึ้นในการประชุมที่กรุงเจนีวา ในปี พ.ศ. 2497 หลังสิ้นสุดสงครามกับฝรั่งเศส
และนำท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์จาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลก WORLD HERITAGE  1 ใน 3 แห่งที่มีอยู่ในประเทศเวียดนาม  เมืองเว นี้เคยอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์เหวียน ราชวงศ์สุดท้ายของเวียดนาม
เย็น   รับประทานอาหารเย็น(3)ในเวียดนาม  นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วัที่สอง     เว้ – วัดเทียนมู่ – พระราชวังหลวง – ดานัง – พิพิธภัณฑ์จาม - ฮอยอัน 
เช้า    รับประทานอาหารเช้า(4) 
*** นำท่านชม เจดีย์หลวงวัดเทียนมู่ (แม่ฟ้าพระหลวง) วัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนา นิกายเชน ชม เจดีย์เทียนมู่ ที่มีรูปทรงเก๋งจีนแปดเหลี่ยม สูงลดหลั่นกัน 7 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นแทนภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า  ตั้งเด่นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอม วัดนี้มีความสำคัญในช่วงยุคหลังของเวียดนาม เนื่องจากเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ ประท้วงการฉ้อราษฎร์บังหลวงของรัฐบาลไซง่อน ด้วยการขับรถออสตินจากเมืองเว้ไปที่กรุงไซ่ง่อน เพื่อเผาตนเอง
(ชมซากรถที่เหลืออยู่)
จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2348
ในสมัยยาลอง และได้รับการปฏิสังขรณ์อีก 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2377 และ พ.ศ. 2467 เคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์เหวียน 13 พระองค์  พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมือง  เป็นมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่และงดงามแห่งนี้ ได้ถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของจีน มีกำแพงล้อมรอบถึง 4 ชั้น
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน(5) ณ ร้านอาหาร
 แล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองดานัง ผ่านอุโมงค์ไฮวัน ซึ่งเป็นอุโมงค์ที่มีความยาวที่สุดในแถบอาเซียน อุโมงค์แห่งนี้ได้เจาะทะลุเขาไฮวัน (Hai Van) ซึ่งแปลว่า “ช่องเขาแห่งเมฆหมอก” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขา Truong Son  ที่ทอดตัวยาวตัดถนนทางหลวงลงสู่ทะเล มีวิวทิวทัศน์สวยงาม
ชม เมืองดานัง เมืองแห่งหาดทรายขาว และภูเขาหินอ่อน เป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเวียดนาม เมืองนี้เจริญและเติบโต มาจากหมู่บ้านชาวประมงจนกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญ
นำท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์จาม ของอาณาจักรจามปาในสมัยโบราณ ซึ่งกินอาณาเขตตลอดเส้นทางจากเมืองเว้ในเวียดนามกลางถึงหวุงเต่าในเวียดนามใต้ ภายในจัดแสดงไว้เป็นห้องๆ สะท้อนถึงยุคต่างๆ ทั้ง 4 ยุค แบ่งเป็นห้อง และโถงขนาดต่างกันถึง 10 ห้องที่เก็บรวบรวมชิ้นงานศิลปะจามของศตวรรษที่ 5 -16 ไว้กว่า 300 ชิ้น ทั้งแสดงภาพที่เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาวจามอย่างน่าสนใจ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณฮอยอัน ซึ่งอดีตเคยเป็นเมืองท่าการค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกกับตะวันออก  ในปี พ.ศ. 2542 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้ ฮอยอันเป็น เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์  แม้ว่าจะผ่านการบูรณะขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ยังคงรูปแบบของเมืองเก่าฮอยอันไว้ได้ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างที่ทำด้วยไม้ หน้าต่าง ตลอดจนบานประตูแกะสลัก รวมทั้งลวดลายปูนปั้นเครื่องเรือนโบราณที่หาได้ยาก (เมืองฮอยอันนี้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครเรื่องฮอยอัน ฉันรักเธอ)
เย็น   รับประทานอาหารเย็น(6)  นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก พักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม   ฮอยอัน–เขตเมืองโบราณ-วัดฟุ๊กเกี๋ยน-ศาลกวนอู–บ้านโบราณ–สะพานญี่ปุ่น–เว้–สุสานกษัตริย์ไคดิงห์–ช้อปปิ้งตลาดดองบา- ล่องเรือ พร้อมฟังดนตรีจักรพรรดิ
เช้า    รับประทานอาหารเช้า(7) 
*** จากนั้นนำท่านชม วัดฟุ๊กเกี๋ยน ซึ่งเป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอัน ใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น และภายในยังเป็นที่ตั้งของวัดที่สร้างขึ้น เพื่ออุทิศให้กับลัทธิของพระนางเทียนเห่า วัดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลัก
ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถทำบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนำธูปที่ขดเป็นก้นหอย มาจุดทิ้งไว้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ท่าน  ........จากนั้นนำชม บ้านโบราณ ที่อายุยาวนานกว่า 300 ปี เป็นบ้านหลังแรกของเมืองฮอยอัน ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรม จีน, ญี่ปุ่น และเวียดนาม และสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17 ลักษณะที่โดดเด่นที่สุดอย่างหนึ่งของบ้านนี้ คือ มีความหลากหลายในโครงสร้างสถาปัตยกรรม มีเอกลักษณ์ของบ้านโบราณคือ ส่วนหน้าบ้านจะอยู่ติดกับถนนอีกสายหนึ่ง และหลังบ้านจะอยู่ติดกับถนนอีกสายหนึ่ง
ต่อจากนั้นนำชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่งสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีมาแล้ว ในช่วงศตวรรษที่ 17 กลางสะพานมีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อสวดส่งวิญญาณมังกร ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่ามีมังกรอยู่ใต้พิภพ ส่วนตัวอยู่ที่อินเดียและหางอยู่ที่ญี่ปุ่น ส่วนลำตัวอยู่ที่เวียดนาม เมื่อใดที่มังกรพลิกตัวจะเกิดน้ำท่วมหรือแผ่นดินไหว ชาวญี่ปุ่นจึงสร้างสะพานนี้โดยตอกเสาเข็มลงกลางลำตัวเพื่อกำจัดมันจะได้ไม่เกิดภัยพิบัติขึ้นอีก ตัวสะพานเป็นรูปโค้ง และหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวเหลืองเป็นคลื่น กลางสะพานมีเจดีย์ทรงจัตุรัสที่สร้างอุทิศให้แก่ ดิ๊ก เด และ ตรัน หวู บุคคลสำคัญในตำนานเมืองฮอยอัน ใกล้กันนั้นชาวบ้านจะนำสินค้าต่าง ๆ ไว้ที่หน้าบ้าน เพื่อขายให้แก่นักท่องเที่ยว ท่านสามารถซื้อของที่ระลึก เป็นของฝากกลับบ้านได้อีกด้วย เช่น กระเป๋า โคมไฟ เป็นต้น
เที่ยง  รับประทานอาหาร(8)
บ่าย   จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเว้ ชม สุสานกษัตริย์ไคดิงห์  สุสานแห่งนี้เป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตก สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี ทางเดินขึ้นสุสานได้รับการตกแต่งเป็นบันไดมังกรอันโอ่อ่า ที่ลานชั้นสองจะมีรูปปั้นหินของช้าง ม้า ข้าราชการและพลเรือน รับฟังความเป็นมาของการสร้างสุสาน
แล้วนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดดงบา Dong Ba  เป็นตลาดใหญ่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหอม รอบนอกจะเป็นสินค้าของที่ระลึกเป็นส่วนมาก ด้านในเป็นของใช้ทั่วไป และถ้าเข้าไปถึงริมน้ำจะเป็นตลาดสด บรรยากาศภายในตลาดคึกคักมาก
เย็น   รับประทานอาหารค่ำ(9) ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศลงเรือมังกร ล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมืองอันไพเราะของชาวเวียดนาม
 
วันที่สี่     เว้ – ลาวบาว – สะหวันนะเขต – มุกดาหาร - ตลาดอินโดจีน
เช้า    รับประทานอาหารเช้า(10) ณ โรงแรมที่พัก  นำท่านเดินทางกลับสู่  ด่านสะหวันนะเขต  โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 9 ผ่านทางชายแดนเวียดนาม-ลาว ตามเส้นทางเดิม ผ่านหมู่บ้านต่าง ๆ ที่มีวัฒนธรรมในท้องถิ่นแตกต่างกันไป
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (11) ในประเทศลาว
บ่าย   นำท่านเดินทางข้ามแม่น้ำโขงเข้าสู่จังหวัดมุกดาหาร แล้วออกเดินทางประเทศไทย
เย็น    แวะรับประทานอาหารเย็น(12) แล้วเดินทางกันต่อ
          ส่งท่านนถึง จ.มุกดาหารโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
 
***   โปรแกรมสามารถปรับ เปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  ***
    
 
อัตราค่าบริการ   :    ทัวร์แบบกินดี-อยู่ดี  ...ไม่ใช่ทัวร์แบบซำเหมา
 
คณะ (ท่าน)              ราคา           พักเดี่ยว เพิ่ม
Joy Group 8,900 2,000
     
 
         
อัตรานี้รวม
1.  ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง
2.  ค่าโรงแรมที่พัก  3  คืน                                                   
3.  ค่าอาหาร 12 มื้อตามที่ระบุในรายการ                       
4.  ค่าเข้าชมสถานที่   ตามที่ระบุในโปรแกรม                  
5.  ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 
อัตรานี้ไม่รวม
1.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์ในห้องพัก  ค่ารักษาพยาบาลโรคประจำตัว
ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่ายานพาหนะนอกโปรแกรม
2.  ค่าธรรมเนียมVat ต่างๆ เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%, 1 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการบิล)
3.  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถเวียดนาม(สินน้ำใจ)
 
สิ่งที่ควรนำมาด้วย
1.  ยารักษาโรค โดยเฉพาะยารักษาโรคประจำตัว
2.  ไฟฉาย ฉบับกระเป๋าเพราะเป็นสิ่งจำเป็นในการเข้าชมหลุมหลบภัยวินม๊อก
3.  กล้องถ่ายรูป
4.  สวมเสื้อผ้า รองเท้าใส่สบาย
5.  หมวก ครีมกันแดด
 
 
 .  สนใจติดต่อ  :   .   สปริงฮอลิเดย์ & เลยทราเวล      สนง.โรงแรมเลยพาเลซ  Tel. 042-830741 , 085-0102426 6
.                                            www.loeitravel.com   ,   e-mail : loeitravel@hotmail.com                                                     .
 
ยินดีรับชำระด้วยบัตรเครดิต   
 
 

[ +zoom ]
ฮานอย

[ +zoom ]
สาวเวียตนาม
Tour in Asia
- ซีรีย์ฮ่องกง [13 กุมภาพันธ์ 2551 11:49 น.]
- ซีรี่ย์-เกาหลี [13 กุมภาพันธ์ 2551 11:49 น.]
- ฮอกไกโด-ชมทุ่งลาเวนเดอร์ [13 กุมภาพันธ์ 2551 11:49 น.]
- ไต้หวันบรรเจิด...สุดคุ้ม 5วัน4คืน [13 กุมภาพันธ์ 2551 11:49 น.]
- ฮ่องกง-เซินเจิ้น-มาเก๊า-จูไห่...ทัวร์เดียวเที่ยวครบ [13 กุมภาพันธ์ 2551 11:49 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ [13 กุมภาพันธ์ 2551 11:49 น.]
- ซีรี่ย์เที่ยว-ฮ่องกง [13 กุมภาพันธ์ 2551 11:49 น.]
- ฮ่องกง [13 กุมภาพันธ์ 2551 11:49 น.]
- ฮ่องก [13 กุมภาพันธ์ 2551 11:49 น.]
- ทัวร์เกาหลีใต้ OCT 2015 [13 กุมภาพันธ์ 2551 11:49 น.]
ดูทั้งหมด

copyright ©2008 www.loeitravel.com All rights reserved
E-mail: loeitravel@hotmail.com , Tel. 042-830741, Fax: 042-830742 , Mobile: 085-0102426
Mon-Fri 09.30-17.00 ; Sat 10.00-15.00
เราจัดทัวร์คุณภาพยิ่ง...เพื่อคุณโดยเฉพาะ
Engine by MAKEWEBEASY